Parkoviště Areál CB s.r.o.

Návod na použití a provozní řád parkoviště

Parkoviště Areál CB s.r.o. nabízí 72 parkovacích míst pro Vaše vozidlo. Níže na této stránce najdete tarif, parkovného. V případě zájmu o dlouhodobé využívání parkoviště, je možné zažádat o abonentní přístup, který je v nabídce za výhodnějších podmínek. Pro bližší informace zadejte poptávku na email: info@arealcb.cz, anebo na telefon +420 387 000 203.

PARKUJ RYCHLE - návod k použití

1. Přiložte platební kartu, slouží pouze pro identifikaci, údaje Vaší karty zůstanou anonymní. Po identifikaci Vám je umožněn vjezd.

2. Při výjezdu přiložte stejnou platební kartu. Systém Vás identifikuje a vypočítá výši parkovného.

3. Znovu přiložte kartu pro uhrazení částky. Výjezd Vám je umožněn.

4. Daňový doklad si lze stáhnout online na portálu www.dokladonline.eu. Zde stačí uvést základní údaje o platbě a doklad se Vám zobrazí. 

Provozní doba parkoviště je NONSTOP, tj. 24 hod. denně vč. státních svátků 

Ceník:

• do 60 minut 5 Kč

• každá další započatá hodina 10 Kč

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ AREÁL CB s.r.o.

1. PROVOZOVATEL:

Areál CB s.r.o., Odpovědná osoba: Vladimír Hauser, Pekárenská 738/54, 37004 České Budějovice IČ: 26086603 DIČ: CZ26086603

2. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ

Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a řidiči motorových vozidel, kteří budou za úplatu dočasně užívat parkovací místa. Provozní řád vychází z platné právní úpravy, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Smlouva o poskytování parkovacího stání: Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká konkludentně vždy na dobu určitou, a to odstavením motorového vozidla na parkovišti a zaniká okamžikem opuštění stání a výjezdu motorového vozidla z parkoviště. Předmětem smluvního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem je poskytnutí místa stání pro motorové vozidlo na parkovací ploše a závazek zákazníka uhradit provozovateli cenu za parkování dle aktuálně platného ceníku služeb provozovatele. Užívat nechráněné parkovací místo může jen zákazník, který akceptuje tento provozní řád a ceník a tím uzavřel dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa. Areál CB s.r.o. využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého majetku a jejich majetku, kamerový systém; návštěvník umístěním dopravního prostředku na parkoviště vyjadřuje souhlas s pořizováním kamerového záznamu a případné využití záznamu pro potřeby Policie ČR. Provozovatel neodpovídá za škodu na vozidle, případně předmětech v něm uložených ve smyslu ustanovení § 2945 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro uživatele parkoviště je tento provozní řád závazný vjezdem do prostor parkoviště, s tím, že vedle provozního řádu je uživatel parkoviště povinen dbát i pokynů provozovatele.

3. V AREÁLU PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

• Používání otevřeného ohně.

• Odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zvláště předmětů z hořlavých materiálů.

• Čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování oleje, vypouštění oleje, nabíjení akumulátorů (vyjma nabíjení akumulátoru elektromobilu na vyhrazeném místě), vypouštění chladicích kapalin, mytí vozidel atd.

• Ponechání motoru v běhu po delší dobu, obtěžování spalinami z motoru, obtěžování hlukem motoru, obtěžování klaksonem.

• Vjezd a parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz parkoviště.

• Vjezd a parkování vozidla, které není v řádném technickém stavu a nesplňujícího technické předpisy.

• Parkování vozidel v jízdních pruzích, před východem a výjezdem z parkoviště, to vše vzhledem k nebezpečí narušení provozu.

• Pohyb osob po udržovaných travnatých plochách, chůze je možná pouze po zpevněné komunikaci.

• Pohyb osob na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách.

• Provozovat jakoukoliv jinou činnost nesouvisející s parkováním, bez souhlasu provozovatele, jako stánkový prodej, shromažďovací akce, umělecké produkce, sázky a loterie, reklamní činnost (včetně zákazu umísťování letáků za stěrače vozidel), apod.

• Parkování vozidel s reklamou na vozidle, bez předchozího souhlasu provozovatele. Lze za poplatek 100,-/hod.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE: Provozovatel odpovídá za:

• Dopravní značení a organizaci provozu na parkovišti.

• Viditelné umístění ceníků za parkovací služby, provozní doby a provozního řádu parkoviště.

• Viditelné umístění, kde je schopný dohledat doklad o parkování.

• Provozovatel a správce pověřený provozem upozorňují návštěvníky, že parkoviště není hlídané a provozovatel ani obsluha pověřená provozovatelem nezajišťují ochranu a ostrahu zaparkovaných dopravních prostředků. Přítomná obsluha zajišťuje pouze provoz, ochranu a ostrahu majetku provozovatele. Provozovatel ani obsluha neodpovídá za parkující dopravní prostředky nebo jejich obsah.

Obsluha pověřená provozem je oprávněna:

• Vybírat parkovné v případě výpadku systému (dle platného ceníku).

• Požadovat po návštěvnících plnění jejich povinností vyplývajících z tohoto provozního řádu.

• Odmítnout umístit na parkoviště dopravní prostředek, ze kterého uniká PHM, olej či jiné kapaliny, či jinak ohrožuje čistotu či bezpečnost na parkovišti.

• Odmítnout k parkování dopravní prostředek, který není řádně zabezpečen proti odcizení.

• Odmítnout k parkování dopravní prostředek při plném obsazení parkovacích míst.

• Vydávat návštěvníkům pokyny související s parkováním na parkovišti ve smyslu tohoto provozního řádu.

• Odmítnout jednání s osobami podnapilými či agresivními.

• V případě ilegálně parkovaného vozidla neprodleně informovat vedení Areál CB s.r.o. za účelem oznámení Policii ČR a jeho odtahu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen:

• Seznámit se a dodržovat provozní řád parkoviště.

• Dbát pokynů pracovníka parkoviště.

• Umístit dopravní prostředek tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu (motocyklu) v parkování, provozu či manipulaci.

• Zabezpečit dopravní prostředek tak, aby nedošlo ke škodě na dopravním prostředku a ostatních věcech zákazníka a třetích osob, zejména jej zabezpečit proti krádeži včetně předmětů v něm uložených.

• V uzamčeném vozidle odstaveném na parkovišti je zakázáno ponechávat osoby a zvířata.

• Zákazník je povinen zaparkovat dopravní prostředek pouze na místech, která jsou pro parkování určena.

• V případ havárií nebo nutných stavebních úprav v prostorách parkoviště přemístit nebo strpět přemístění vozidla.

• Zákazník je dále povinen chovat se na parkovišti slušně a korektně, zejména se vyhnout poškozování majetku a zařízení parkoviště a okolo parkujících vozidel, či napadání a obtěžování obsluhy pověřené dozorem.

• Vozidla umístěna na parkovišti musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k používání v provozu.

• Zákazník odpovídá v plném rozsahu za všechny škody, které případně způsobí v prostorách parkoviště.