Parkoviště Areál CB s.r.o.

Návod na použití a provozní řád parkoviště

Parkoviště Areál CB s.r.o. nabízí 72 parkovacích míst pro Vaše vozidlo. Níže na této stránce najdete tarif, parkovného. V případě zájmu o dlouhodobé využívání parkoviště, je možné zažádat o abonentní přístup, který je v nabídce za výhodnějších podmínek. Pro bližší informace zadejte poptávku na email: info@arealcb.cz, anebo na telefon +420 387 000 203.

PARKUJ RYCHLE - návod k použití

1. Přiložte platební kartu, slouží pouze pro identifikaci, údaje Vaší karty zůstanou anonymní. Po identifikaci Vám je umožněn vjezd.

2. Při výjezdu přiložte stejnou platební kartu. Systém Vás identifikuje a vypočítá výši parkovného.

3. Znovu přiložte kartu pro uhrazení částky. Výjezd Vám je umožněn.

4. Daňový doklad si lze stáhnout online na portálu www.dokladonline.eu. Zde stačí uvést základní údaje o platbě a doklad se Vám zobrazí. 

Provozní doba parkoviště je NONSTOP, tj. 24 hod. denně vč. státních svátků 

Ceník:

• do 60 minut 5 Kč

• každá další započatá hodina 10 Kč

Provozní řád parkoviště

1. PROVOZOVATEL:

Areál CB s.r.o. - Vladimír Hauser,

Pekárenská 738/54,37004 České Budějovice

IČ: 26086603 DIČ: CZ26086603

 

2. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ

Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a řidiči motorových vozidel, kteří budou za úplatu dočasně užívat parkovací místa.

Provozní řád vychází z platné právní úpravy, zejména zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Smlouva o poskytování parkovacího stání: Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká konkludentně vždy na dobu určitou, a to odstavením motorového vozidla na parkovišti a zaniká okamžikem opuštění stání a výjezdu motorového vozidla z parkoviště.

Předmětem smluvního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem je poskytnutí místa stání pro motorové vozidlo na parkovací ploše a závazek zákazníka uhradit provozovateli cenu za parkování dle aktuálně platného ceníku služeb provozovatele.

Užívat nechráněné parkovací místo může jen zákazník, který akceptuje tento provozní řád a ceník a tím uzavřel dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa.

Areál CB s.r.o. využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého majetku a jejich majetku, kamerový systém; návštěvník umístěním dopravního prostředku na parkoviště vyjadřuje souhlas s pořizováním kamerového záznamu a případné využití záznamu pro potřeby Policie ČR. Provozovatel neodpovídá za škodu na vozidle, případně předmětech v něm uložených ve smyslu ustanovení § 2945 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pro uživatele parkoviště je tento provozní řád závazný vjezdem do prostor parkoviště, s tím, že vedle provozního řádu je uživatel parkoviště povinen dbát i pokynů provozovatele.

 

3. V AREÁLU PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

 • • Používání otevřeného ohně
 • • Odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zvláště předmětů z hořlavých materiálů
 • • Čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování oleje, vypouštění oleje, nabíjení akumulátorů (vyjma nabíjení akumulátoru elektromobilu na vyhrazeném místě), vypouštění chladicích kapalin, mytí vozidel atd.
 • • Ponechání motoru v běhu po delší dobu, obtěžování spalinami z motoru, obtěžování hlukem motoru, obtěžování klaksonem
 • • Vjezd a parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz parkoviště
 • • Vjezd a parkování vozidla, které není v řádném technickém stavu a nesplňujícího technické předpisy
 • • Parkování vozidel v jízdních pruzích, před východem a výjezdem z parkoviště, to vše vzhledem k nebezpečí narušení provozu
 • • Pohyb osob po udržovaných travnatých plochách, chůze je možná pouze po zpevněné komunikaci
 • • Pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech
 • • Provozovat jakoukoliv jinou činnost nesouvisející s parkováním, bez souhlasu provozovatele, jako stánkový prodej, shromažďovací akce, umělecké produkce, sázky a loterie, reklamní činnost (včetně zákazu umísťování letáků za stěrače vozidel), apod.
 • • Parkování vozidel s reklamou na vozidle, bez předchozího souhlasu provozovatele. Lze za poplatek 100,-/hod.

 

4. PRÁVA A POVININNOSTI PROVOZOVATELE:

 • Provozovatel odpovídá za:
 • • Dopravní značení a organizaci provozu na parkovišti
 • • Viditelné umístění ceníků za parkovací služby, provozní doby a provozního řádu parkoviště
 • • Viditelné umístění, kde je schopný dohledat doklad o parkování
 • • Provozovatel a správce pověřený provozem upozorňují návštěvníky, že parkoviště není hlídané a provozovatel ani obsluha pověřená provozovatelem nezajišťují ochranu a ostrahu zaparkovaných dopravních prostředků. Přítomná obsluha zajišťuje pouze provoz, ochranu a ostrahu majetku provozovatele. Provozovatel ani obsluha neodpovídá za parkující dopravní prostředky nebo jejich obsah.
 •  
 • Obsluha pověřená provozem je oprávněna:
 • • Vybírat parkovné (dle platného ceníku) - poznámka…
 • • Požadovat po návštěvnících plnění jejich povinností vyplývajících z tohoto provozního řádu
 • • Odmítnout umístit na parkoviště dopravní prostředek, ze kterého uniká PHM, olej či jiné kapaliny, či jinak ohrožuje čistotu či bezpečnost na parkovišti
 • • Odmítnout k parkování dopravní prostředek, který není řádně zabezpečen proti odcizení
 • • Odmítnout k parkování dopravní prostředek při plném obsazení parkovacích míst
 • • Vydávat návštěvníkům pokyny související s parkováním na parkovišti ve smyslu tohoto provozního řádu
 • • Odmítnout jednání s osobami podnapilými či agresivními
 • • V případě ilegálně parkovaného vozidla neprodleně informovat vedení Areál CB s.r.o. za účelem oznámení Policii ČR a jeho odtahu

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • Zákazník je povinen:
 • • Seznámit se a dodržovat provozní řád parkoviště
 • • Dbát pokynů pracovníka parkoviště
 • • Umístit dopravní prostředek tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu (motocyklu) v parkování, provozu či manipulaci
 • • Zabezpečit dopravní prostředek tak, aby nedošlo ke škodě na dopravním prostředku a ostatních věcech zákazníka a třetích osob, zejména jej zabezpečit proti krádeži včetně předmětů v něm uložených
 • • V uzamčeném vozidle odstaveném na parkovišti je zakázáno ponechávat osoby a zvířata
 • • Zákazník je povinen zaparkovat dopravní prostředek pouze na místech, která jsou pro parkování určena
 • • V případ havárií nebo nutných stavebních úprav v prostorách parkoviště přemístit nebo strpět přemístění vozidla
 • • Zákazník je dále povinen chovat se na parkovišti slušně a korektně, zejména se vyhnout poškozování majetku a zařízení parkoviště a okolo parkujících vozidel, či napadání a obtěžování obsluhy pověřené dozorem
 • • Vozidla umístěna na parkovišti musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k používání v provozu.

Zákazník odpovídá v plném rozsahu za všechny škody, které případně způsobí v prostorách parkoviště.